ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงชีวิต

ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต

ให้ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับทุนประกันภัย+เบี้ยฯหลักที่ชำระมาทั้งหมด

• ตั้งแต่ปีที่ 4-15รับเงินคืน1%จากทุนประกัน ตั้งแต่ สิ้นปีที่ 16-19รับเงินคืน 2%จากทุนประกัน

• รับเงินก้อน ณ วันครบสัญญา 150%

• มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย ณ วันครบกำหนดสัญญา

• สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

• แนบสัญญาเพิ่มเติมได้

• เริ่มต้นทุนขั้นต่ำ 150,000บาท 

https://ktaxa.cdn.axa-contento-118412.eu/ktaxa%2Fdd4ff77b-fba9-4fce-bba8-c772261fcbb1_lifeplus%2B+save+brochure+%28new%29.pdf